Statut

STATUT „FUNDACJI SZKOŁA POD SŁOŃCEM”

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. „Fundacja Szkoła pod słońcem” (zwana dalej Fundacją), ustanowiona przez Katarzynę Firkowicz–Pogorzelską (zwaną dalej Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Danutę Kosim-Kruszewską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Szarej 14 lokal 15 w dniu 13.01.2010 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity 1991r. Dz.U. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw  ochrony środowiska.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celami Fundacji są:

 

1. Działalność w kierunku ochrony środowiska.

 

2. Działalność w kierunku racjonalnego gospodarowania energią oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 

3. Edukacja społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, w kierunku oszczędnego gospodarowania energią i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 

4. Upowszechnianie budownictwa energooszczędnego.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1. Wprowadzanie do szkół ekologicznych programów edukacyjnych mających na celu promowanie budownictwa energooszczędnego oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

 

2. Budowę modelowych budynków energooszczędnych wyposażonych w źródła energii odnawialnej, służących do realizowania programów edukacyjnych dla szkół.

3. Prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących oszczędności energii i ochrony środowiska, przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Opracowywanie materiałów do zajęć warsztatowych i prezentacji.

5. Wydawanie książek, poradników i materiałów szkoleniowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska.

6. Szkolenie nauczycieli na potrzeby realizacji ekologicznych programów edukacyjnych w szkołach.

7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski określony w akcie fundacyjnym (w kwocie 2500 zł – dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

2. Majątek przeznaczony jest na realizacje celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

 

 

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 

1. darowizn, spadków, zapisów;

 

2. dotacji, subwencji, grantów;

 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 

4. dochodów z majątku Fundacji;

 

5. działalności gospodarczej.

 

 

§ 11

1. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.

2. Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, wymagane przepisami prawa,  składa Zarząd Fundacji.

 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych i koszty funkcjonowania Fundacji.

 

4. Na działalność gospodarczą Fundacji wyodrębnia się z funduszu założycielskiego kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

5. Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować:

 

41.10.Z    Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

41.20.Z    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

                  i niemieszkalnych

 

43.21.Z    Wykonywanie instalacji elektrycznych

 

43.22.Z    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

                  i klimatyzacyjnych

 

43.29.Z    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 

47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

                  Internet

 

47.99.Z    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

                  straganami i targowiskami

 

58.11.Z    Wydawanie książek

 

58.19.Z    Pozostała działalność wydawnicza

 

58.29.Z    Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 

61.20.Z    Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem

                  telekomunikacji satelitarnej

 

61.90.Z    Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z    Działalność związana z oprogramowaniem

 

62.02.Z    Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 

62.03.Z    Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 

62.09.Z    Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

                  i komputerowych

 

63.11.Z    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

                  i podobna działalność

 

64.92.Z    Pozostałe formy udzielania kredytów

 

70.22.Z    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

      i zarządzania

 

71.11.Z    Działalność w zakresie architektury

 

71.12.Z    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 

71.20.B    Pozostałe badania i analizy techniczne

 

72.19.Z    Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

                  przyrodniczych i technicznych

 

73.11.Z    Działalność agencji reklamowych

 

73.20.Z    Badanie rynku i opinii publicznej

 

74.30.Z    Działalność związana z tłumaczeniami

 

74.90.Z    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej                  niesklasyfikowana

 

81.21.Z    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 

81.22.Z    Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 

82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

95.11.Z    Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Władze Fundacji

 

§ 12

1. Władzami Fundacji są:

 

a) Rada Fundacji

 

b) Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

 

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do pięciu członków.

 

3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

 

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą uchwałą Rada.

 

5. Fundator wchodzi w skład Rady Fundacji z mocy statutu.

 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 

7. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji w przypadku:

 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d) zaistnienia okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeśli uniemożliwiają one należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

 

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieru­je pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje zebrania Rady i przewodniczy im.

 

11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.

 

 

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

 

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady – listem poleconym  lub w inny sposób niebudzący zastrzeżeń co do skuteczności.

 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

b) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu,

d) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

e) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją            lub o likwidacji Fundacji,

f) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

 

 

§ 16

1. Członkowie Rady maja prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.

 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 17

1. Członkowie Zarządu pozostają w stosunku pracy. Warunki pracy i płacy członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

 

2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i dwóch członków.

 

3. Zarząd  powoływany jest na czas nieoznaczony.

 

4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji.

 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

 

6. Prezes lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady, w przypadku:

 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d) zaistnienia okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeśli uniemożliwiają one należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

 

 

§ 18

1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) zarządzanie majątkiem Fundacji,

d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

f)przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – listem poleconym lub w inny sposób niebudzący zastrzeżeń co do skuteczności.

 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes działający wspólnie z innym członkiem Zarządu lub członek Zarządu działający wspólnie z osobą upoważnioną przez Prezesa.

 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w innych sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100.000 zł (stu tysięcy złotych) włącznie – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 20

1. Zmia­ny statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

 

2. Uchwały dotyczące zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 21

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje za­padają w drodze jednogłośnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

Agencje i wydzielone jednostki organizacyjne Fundacji

 

§ 23

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań, działające w ramach osobowości prawnej Fundacji i na podstawie przepisów niniejszego Statutu.

 

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednogłośnej uchwały, która, w celu wy­wołania skutków prawnych, wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.